Karaokebaar Cocoloco on avalik meelelahutusasutus, kuhu on oodatud kõik külastajad, kes järgivad meie sisekorraeeskirja.
Käesolev sisekorraeeskiri on kõigile külastajatele järgimiseks kohustuslik ning vajalik, et tagada külastajate heaolu ja turvalisus. Eeskirja mitte tundmine ei vabasta selle järgimise kohustusest.
Jätame endale õiguse oma subjektiivse otsustuse alusel otsustada isikute lubamise või mittelubamise baari. Selleks volitatud töötaja keelduv otsus baari mittelubamise kohta on lõplik. Vastav töötaja ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

Karaokebaar Cocoloco ei vastuta külastajate isiklike asjade (sealhulgas üleriided, väärisasjad, sularaha jm) eest.

  1. Külastajatel on keelatud:

1.1 siseneda baari relva või muu esemega (sh. laskemoon, lõhkeained, nuga, kurikas), mis võib ohustada külastajate ja töötajate elu või tervist;
1.2 siseneda alla 18 aastatel;
1.3 siseneda oma joogiga (nii alkoholivaba kui alkohoolsega);
1.4 sisenedes baari omada, tarvitada, vahendada või müüa narkootilisi või muid psühhotroopseid aineid, samuti nende lähteaineid. Antud punkti rikkujad antakse üle politseile.
1.5 siseneda baari loomadega;
1.6 siseneda töö- või spordirõivastes, määrdunult või muul viisil sobimatus riietuses;
1.7 lõhkuda baari inventari ja sisustust;
1.8 väljuda baarile kuuluvate joogiklaasidega;
1.9 suitsetada siseruumides;
1.10       jääda koridori niisama seisma ja unistama;
1.11       siseneda tugevas alkoholijoobes, narkootikumide või muude psühhotroopsete ainete mõju all;
1.12       käituda agressiivselt, häirida või tülitada teisi külastajaid ja baari töötajaid.

2. Pilet

2.1 Nädalavahetusel peale kella 22 sisenemiseks tuleb osta piletikassast pilet, esitada vastavasisuline kutse või tasuta pääse.
2.2 Pileti alusel saab külastaja piletikassast käele kuupäevalise templi, mis tahab korduva sissepääsu.
       Tempel kaotab kehtivuse kui on muutunud mitteloetavaks.
2.3 Piletit tagasi ei osteta.
2.4 Pileti hind on fikseeritud piletikassas.
2.5 Piletimüük lõpetatakse 30 minutit enne baari sulgemist.

3. Baari töötajal on õigus:

3.1 kontrollida sisekorraeeskirja nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast või paluda tal lahkuda;
3.2 korduvalt või rängalt baari sisekorraeeskirju rikkunud külastajale määrata ajutine või jäädav külastuskeeld;
3.3 kontrollida külaliste vanust, paludes esitada isikuttõetandav dokument, milleks on pass, ID-kaart või juhiluba;
3.4 baari inventari või sisustuse rikkumise (sh nii lõhkumise, määrimise kui kaotamise) või varguse puhul nõuda tekitatud kahju hüvitamist vastavalt selleks sätetstatud hinnakirjale ja/või soetusmaksumusele;
3.5 teostada turvakontrolli, mille käigus on kõik sisenevad ja lahkuvad külastajad kohustatud ette näitama oma isiklikud asjad;
3.6 konfiskeerida baari sissetoodud isiklik alkohol;
3.7 konfiskeerida baari sissetoodud narkootikumid ja teised psühhotroopsed ained ning anda need üle kohalikule politseiameti esindajale.

 

Käesolev sisekorraeeskiri on kinnitatud juhatuse käskkirjaga 10.03.2011.

.